Matematika+

Matematika+

Trokut susrećemo kod prvih civilizacija. Zadaci o trokutu se nalaze u papirusima iz Egipta, u indijskim knjigama kao i drugim starim rukopisima. Egipćani su znali konstruirati pravi kut pomoću trokuta čije su stranice, sastavljene od užeta, dužine 3, 4 i 5. Taj posao su obavljali geometri, koji su se zvali harpendonapti - zatezači užeta. Egipćani su smatrali da trokut sa stranicama dužine 3, 4 i 5 ima tajnovitu moć te su u hramovima i piramidama gradili prostorije tako da se njihova visina, širina i dužina odnose kao ti brojevi.

Pokušajte samostalno:

1) Na tvrđem kartonu nacrtajte trokut i označite mu kutove pomoću šestara.

2) Potrgajte trokut na tri dijela tako da je na svakom dijelu po jedan kut

3) Složite kutove jedan uz drugi tako da im se oznake šestarom (kružni lukovi) poklapaju.           

4) Koliki kut tvore ovako posloženi kutovi trokuta?

Što ste do sada naučili o trokutu možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1.Šiljastokutni trokut ima jedan tupi kut:

TOČNO           NETOČNO.

2. Tupokutni trokut ima dva tupa kuta:

TOČNO           NETOČNO.

3. Jednakostranični, jednakokračni i raznostranični je podjela po:

DULJINAMA STRANICA                 MJERAMA UNUTARNJIH KUTOVA.

4. Jednakokračni trokut ima dvije stranice jednake duljine, a kutovi su svi različiti:

TOČNO           NETOČNO.

5. Postoji li trokut s duljinama stranica 2 cm, 3 cm i 5 cm? Obrazložite svoj odgovor!

Provjerite svoje znanje o trokutu rješavanjem interaktivne provjere znanja.