Matematika+

Matematika+

Sustavi linearnih jednadžbi iz davnina

Što ste do sada naučili o sustavu linearnih jednadžbi možete jednostavno provjeriti odgovorivši na ova pitanja.

1. Navedite metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi.

2. Objasnite metodu supstitucije.

3. Umnožak suprotnih brojeva je 0.

TOČNO            NETOČNO.

4. U metodi suprotnih koeficijenta koristimo se suprotnim brojevima. Kojim se svojstvom suprotnih brojeva koristimo?

5. Metoda komparacije izjednačava desne strane, ako su lijeve strane jednake ili obrnuto.

TOČNO            NETOČNO.

            

Provjerite svoje znanje o sustavu linearnih jednadžbi rješavanjem interaktivne provjere znanja.